Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" (надалі ПАТ "УКРНАФТА" або Товариство) повідомляє Вас, що 11 вересня 2014 року об 11.00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 11 вересня 2014 року з 09.00 год. до 10.50 год. за адресою проведення зборів: Україна, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 05 вересня 2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 10 вересня 2014 року (включно) в робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год. (в п’ятницю до 16.00 год.) (обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5, кім. 306, ПАТ «УКРНАФТА». Необхідну інформацію можна одержати за тел. (044) 506-10-45. Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа – Бакуненко Михайло Ігорович, заступник Голови Правління – директор з корпоративного розвитку та стратегії.

11 вересня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

4. Звіт Правління Товариства за 2011 – 2013 роки.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 – 2013 роки.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 – 2013 роки.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

8. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2011 – 2013 роки.

9. Розподіл прибутку Товариства за 2011 – 2013 роки, затвердження порядку та строків виплати дивідендів.

10. Щодо укладання договорів поставки природного газу між Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та ПАТ "Укрнафта" на 2006 – 2014 роки для формування ресурсу газу для забезпечення потреб населення.

11. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради.

13. Обрання голови Наглядової ради.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

15. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії.

17. Обрання голови Ревізійної комісії.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРНАФТА" (тис. грн.)

Найменування показника

 

2010 рік

за національними стандартами

 

2011 рік

за національними стандартами

2012 рік

за

МСФЗ

2013 рік

за

МСФЗ

Усього активів

18 425 293

21 907 086

32 573 402

28 241 427

Основні засоби

 6 551 682

6 730 191

16 612 440

14 789 613

Довгострокові фінансові інвестиції

168 127

188 004

6 434

10 433

Запаси

3 482 330

4 015 286

2 243 659

1 739 191

Сумарна дебіторська заборгованість

5 423 002

9 578 196

9 736 396

7 136 052

Грошові кошти та їх еквіваленти

279 185

204 626

92 097

138 552

Нерозподілений прибуток

6 793 378

8 182 725

2 036 375

2 574 150

Власний капітал

8 223 682

9 625 476

17 400 545

17 621 182

Статутний капітал

13 557

13 557

1 010 972

1 010 972

Довгострокові зобов'язання

344 821

379 458

3 509 883

1 794 690

Поточні зобов'язання

9 856 790

11 902 152

11 662 974

8 825 555

Чистий прибуток (збиток)

2 646 287

2 181 892

1 428 111

189 886

Середньорічна кількість акцій (шт.)

54 228 510

54 228 510

54 228 510

54 228 510

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--------

-----------

------

---------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-----------

--------

---------

----------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

29 204

28 733

27 609

25 821

Телефон для довідок: (044) 506 -10-45                                                                                                    

Читайте також