ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»

Місцезнаходження товариства

згідно з його статутом: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України») як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» (далі – ПАТ «Укрнафта»), код ЄДРПОУ: 00135390 повідомляє Вас, що 10 жовтня 2014 року о 13.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Укрнафта» за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, м.Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

4. Звіт Правління Товариства за 2011-2013 роки.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011-2013 роки.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011-2013 роки.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

8. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2011-2013 роки.

9. Розподіл прибутку Товариства за 2011-2013 роки, затвердження порядку та строків виплати дивідендів.

10. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради.

12.Обрання голови Наглядової ради.

13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

14. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

15. Обрання членів Ревізійної комісії.

16. Обрання голови Ревізійної комісії.

17. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 10 жовтня 2014 року з 10год.00хв. до 12год.45хв. за адресою проведення зборів: Україна, м.Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 06 жовтня 2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Укрнафта», шляхом ознайомлення з ними за адресою ПАТ «Укрнафта»: 04053, м.Київ, Несторівський пров., 3-5, кім. 306, у робочі дні, у робочий час, відповідальна особа – Бакуненко М.І., заступник Голови Правління – директор з корпоративного розвитку та стратегії, тел. (044) 5061045 та за адресою Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» - м.Київ., вул.Б.Хмельницького, буд.6, кім.407, у вівторок та четвер з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., відповідальна особа – Загнітко П.М., директор Департаменту майнових та корпоративних відносин Компанії, тел. (044) 5863354.

В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта» ознайомитись з документами можливо у місці проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Укрнафта» з 10 год.00 хв. до 12 год.45 хв.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта», акціонер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на ім’я Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за один робочий день до дати ознайомлення. Адреса для заяви: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, буд.6, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрнафта» (тис.грн.)

Найменування

показника

2010 рік за національними стандартами 

2011 рік за національними стандартами

2012 рік за МСФЗ

2013 рік за МСФЗ

Усього активів

18 425 293

21 907 086

32 573 402

28 241 427

Основні засоби

6 551 682

6 730 191

16 612 440

14 789 613

Довгострокові фінансові інвестиції

168 127

188 004

6 434

10  433

Запаси

3 482 330

4 015 286

2 243 659

1 739 191

Сумарна дебіторська заборгованість

5 423 002

9 578 196

9 736 396

7 136 052

Грошові кошти та їх еквіваленти

279 185

204 626

92 097

138 552

Нерозподілений прибуток

6 793 378

8 182 725

2 036 375

2 574 150

Власний капітал

8 223 682

9 625 476

17 400 545

17 621 182

Статутний капітал

13 557

13 557

1 010 972

1 010 972

Довгострокові зобов'язання

344 821

379 458

3 509 883

1 794 690

Поточні зобов'язання

9 856 790

11 902 152

11 662 974

8 825 555

Чистий прибуток (збиток)

2 646 287

2 181 892

1 428 111

189 886

Середньорічна кількість акцій (шт.)

54 228 510

54 228 510

54 228 510

54  228 510

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

_____

_____

_____

_____

Загальна сума коштів, витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

_____

_____

_____

_____

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

29 204

28 733

27 609

25 821

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Читайте також